Vasya's b/d

 • LaPo4Ka2 (Private)
  10 years 11 months ago
  Picture 070
  À ïðè ÷¸ì òóò âñ¸ ýòî - êîñòþì, póêîïîæàòèå?
  ------------------------------------
  nu ponimaesh ranshe v rycari posvetsali molodyh muzchin , kogda oni dostigali opredelyonnogo vozrasta, a Vasya sovremennyi pacan stal karatistom:))