Public Home > My Travel Photos > Russia - Pskov - Pechory - Izborsk … > Pechory - Pskov Oblast, Печоры - Пск…

Pechory - Pskov Oblast, Печоры - Псковская область 12.06.2009

Slideshow | Invite
1
01
 
2
02
4 views
 
3
03
 
4
05 Âàðâàðèíñêàÿ öåðêîâü
7 views
 
5
07
 
6
08
6 views
 
7
09
 
8
10
 
9
12
 
10
13 Ñâÿòî-Óñïåíñêèé Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèé …
3 views
 
11
14 Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü è çâîííèöà
2 views
 
12
15 Holy Dormition Pskovo-Pechersky (…
 
13
16
2 views
 
14
17
 
15
19 Áàøíÿ Íèæíèõ Ðåøåòîê
 
16
20
8 views
 
17
21
10 views
 
18
22
 
19
23 Áëàãîâåùåíñêàÿ áàøíÿ
5 views
 
20
24
 
21
25 Èçáîðñêàÿ áàøíÿ
3 views
 
22
26 Áàøíÿ Âåðõíèõ Ðåøåòîê
5 views
 
23
27 Áàøíÿ Âåðõíèõ Ðåøåòîê è Áàøíÿ Òàð…
 
24
28
 
25
29
 
26
30
 
27
31 Òàéëîâñêàÿ áàøíÿ
 
28
32
5 views
 
29
34
1 views
 
30
35
2 views
 
31
36
4 views
 
32
39
3 views
 
33
42
5 views
 
34
43 Ñâÿòûå âîðîòà
5 views
 
35
44 Ëàçàðåâñêàÿ Öåðêîâü
6 views
 
36
46
1 views
 
37
47 Êîëÿñêà èìï Àííû Èîàíîâíû 1732
 
38
48
5 views
 
39
49 Ñðåòåíñêàÿ öåðêîâü è Ðèçíèöà
 
40
51 Äðåâíèé êîëîäåö
5 views
 
41
52 Áëàãîâåùåíñêàÿ Öåðêîâü
 
42
53
3 views
 
43
54
4 views
 
44
55 Ñîáîð Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèö…
1 views
 
45
58 Óñïåíñêèé Ñîáîð
4 views
 
46
59
 
47
60
1 views
 
48
61 Áîëüøàÿ Çâîííèöà
 
49
62
 
50
63
 
51
64
1 views
 
52
65 Äîì íàñòîÿòåëÿ
 
53
66
 
54
67
 
55
68 Ìèõàéëîâñêèé Ñîáîð
3 views
 
56
69
 
57
70
 
58
71 Íàäâðàòíàÿ Ïåòðîâñêàÿ Áàøíÿ
2 views
 
59
72
 
60
73
 
61
75
 
Advertise on Fotki
Advertise on Fotki