Public Home > My Travel Photos > Russia - Pskov - Pechory - Izborsk … > Pechory - Pskov Oblast, Печоры - Пск…

Pechory - Pskov Oblast, Печоры - Псковская область 12.06.2009

Slideshow | Invite
1
01
 
2
02
4 views
 
3
03
 
4
04 Öåðêîâü ñîðîêà ìó÷åíèêîâ Ñåâàñòèé…
5 views
 
5
05 Âàðâàðèíñêàÿ öåðêîâü
7 views
 
6
06
7 views
 
7
07
 
8
08
6 views
 
9
09
 
10
10
 
11
11 Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
5 views
 
12
12
 
13
13 Ñâÿòî-Óñïåíñêèé Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèé …
3 views
 
14
14 Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü è çâîííèöà
2 views
 
15
15 Holy Dormition Pskovo-Pechersky (…
 
16
16
2 views
 
17
17
 
18
18
 
19
19 Áàøíÿ Íèæíèõ Ðåøåòîê
 
20
20
8 views
 
21
21
10 views
 
22
22
 
23
23 Áëàãîâåùåíñêàÿ áàøíÿ
5 views
 
24
24
 
25
25 Èçáîðñêàÿ áàøíÿ
3 views
 
26
26 Áàøíÿ Âåðõíèõ Ðåøåòîê
5 views
 
27
27 Áàøíÿ Âåðõíèõ Ðåøåòîê è Áàøíÿ Òàð…
 
28
28
 
29
29
 
30
30
 
31
31 Òàéëîâñêàÿ áàøíÿ
 
32
32
5 views
 
33
33 Ìèõàéëîâñêèé Ñîáîð
 
34
34
1 views
 
35
35
2 views
 
36
36
4 views
 
37
37
 
38
38
 
39
39
3 views
 
40
40
1 views
 
41
41
5 views
 
42
42
5 views
 
43
43 Ñâÿòûå âîðîòà
5 views
 
44
44 Ëàçàðåâñêàÿ Öåðêîâü
6 views
 
45
45
 
46
46
1 views
 
47
47 Êîëÿñêà èìï Àííû Èîàíîâíû 1732
 
48
48
5 views
 
49
49 Ñðåòåíñêàÿ öåðêîâü è Ðèçíèöà
 
50
50 Ñðåòåíñêàÿ Öåðêîâü è Äðåâíèé Êîëî…
 
51
51 Äðåâíèé êîëîäåö
5 views
 
52
52 Áëàãîâåùåíñêàÿ Öåðêîâü
 
53
53
3 views
 
54
54
4 views
 
55
55 Ñîáîð Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèö…
1 views
 
56
56
2 views
 
57
57
 
58
58 Óñïåíñêèé Ñîáîð
4 views
 
59
59
 
60
60
1 views
 
61
61 Áîëüøàÿ Çâîííèöà
 
62
62
 
63
63
 
64
64
1 views
 
65
65 Äîì íàñòîÿòåëÿ
 
66
66
 
67
67
 
68
68 Ìèõàéëîâñêèé Ñîáîð
3 views
 
69
69
 
70
70
 
71
71 Íàäâðàòíàÿ Ïåòðîâñêàÿ Áàøíÿ
2 views
 
72
72
 
73
73
 
74
74
 
75
75