TV That aired 5-28-10

Ashworth v ???
Scott Reed v Zack Mason
Juxx v ???
Internationals v Rush & Flex
Danny Miles v The Untouchable Anthony