Public Home > Бердичев > Бердичев до 1917 года > 02-14 Ñîëäàòû óåçæàþò íà Äàëüíèé Âîñòîê

Бердичев до 1917 года

 
pixel
02-14 Ñîëäàòû óåçæàþò íà Äàëüíèé Âîñòîê
pixel

02-14 Ñîëäàòû óåçæàþò íà Äàëüíèé Âîñòîê

Image URL for use on other sites:
Link to send via email/instant messenger:
Fotki Code:
Uploaded: October 16, 2007
74