Guan Yin Miao 观音庙

Guan Yin Miao,Da Tong, Shan Xi, China
观音庙,大同, 山西, 中国