Public Home > Äåëåãàöèÿ ÊÍÐ

Äåëåãàöèÿ ÊÍÐ

Ê íàì â Óíèâåðñèòåò ïèùåâûõ òåõíîëîãèé ïðèåõàëà äåëåãàöèÿ íà ñòàæèðîâêó. Íó âîò ïî äîëæíîñòè ñëóæáû ñâîåé íåëåãêîé ÿ ïðåáûâàë ñ íèìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ è áàíêåòàõ. Ñìîòðèòå...

Print all 28 photos for $4.20 | Slideshow | Invite
P1150980
1
P1150980
Order print
27 views
 
P1150987
2
P1150987
Order print
28 views
 
P1151018
3
P1151018
Order print
42 views
 
P1151020
4
P1151020
Order print
30 views
 
P1151022
5
P1151022
Order print
31 views
 
P1151034
6
P1151034
Order print
30 views
 
P1151045
7
P1151045
Order print
81 views/2 сomments
P1151047
8
P1151047
Order print
31 views
 
P1151053
9
P1151053
Order print
27 views
 
P1161113
10
P1161113
Order print
24 views
 
P1161117
11
P1161117
Order print
20 views
 
P1171245
12
P1171245
Order print
36 views
 
P1181324
13
P1181324
Order print
25 views
 
P1181346
14
P1181346
Order print
34 views
 
P1181347
15
P1181347
Order print
20 views
 
P1181348
16
P1181348
Order print
25 views
 
P1181362
17
P1181362
Order print
34 views
 
P1181371
18
P1181371
Order print
34 views
 
P1220094
19
P1220094
Order print
32 views
 
P1230171
20
P1230171
Order print
35 views
 
P1230173
21
P1230173
Order print
24 views
 
P1230187
22
P1230187
Order print
36 views
 
P1230192
23
P1230192
Order print
42 views
 
P1230197
24
P1230197
Order print
38 views