Public Home > Äåëåãàöèÿ ÊÍÐ

Äåëåãàöèÿ ÊÍÐ

Ê íàì â Óíèâåðñèòåò ïèùåâûõ òåõíîëîãèé ïðèåõàëà äåëåãàöèÿ íà ñòàæèðîâêó. Íó âîò ïî äîëæíîñòè ñëóæáû ñâîåé íåëåãêîé ÿ ïðåáûâàë ñ íèìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ è áàíêåòàõ. Ñìîòðèòå...

Print all photos for $4.20 | Slideshow | Invite
P1150980
1
P1150980
Order print
38 views
 
P1150987
2
P1150987
Order print
38 views
 
P1151018
3
P1151018
Order print
49 views
 
P1151020
4
P1151020
Order print
39 views
 
P1151022
5
P1151022
Order print
37 views
 
P1151034
6
P1151034
Order print
39 views
 
P1151045
7
P1151045
Order print
95 views/2 сomments
P1151047
8
P1151047
Order print
43 views
 
P1151053
9
P1151053
Order print
37 views
 
P1161113
10
P1161113
Order print
35 views
 
P1161117
11
P1161117
Order print
29 views
 
P1171245
12
P1171245
Order print
45 views
 
P1181324
13
P1181324
Order print
33 views
 
P1181346
14
P1181346
Order print
47 views
 
P1181347
15
P1181347
Order print
28 views
 
P1181348
16
P1181348
Order print
35 views
 
P1181362
17
P1181362
Order print
46 views
 
P1181371
18
P1181371
Order print
46 views
 
P1220094
19
P1220094
Order print
41 views
 
P1230171
20
P1230171
Order print
46 views
 
P1230173
21
P1230173
Order print
37 views
 
P1230187
22
P1230187
Order print
48 views
 
P1230192
23
P1230192
Order print
54 views
 
P1230197
24
P1230197
Order print
47 views